Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsvoorwaarden

1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens kopers specificaties op maat zijn gemaakt.
3. Alle artikelen aangeboden in de webshop worden pas gemaakt na het plaatsen van de bestelling en vervaardigd volgens kopers specificaties.
Deze worden speciaal vervaardigd en kunnen, na het ondertekenen van de koopovereenkomst, niet worden teruggenomen.
4. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.